Imprimir el número de versió

Introduint la sortida de lilypond-version en la lletra d’una cançó, és possible imprimir el número de versió del LilyPond dins d’una partitura, o en un document generat amb lilypond-book. Una altra possibilitat és afegir el número de versió al final de la doc-string, d’aquesta forma:

\markup { Processed with LilyPond version #(lilypond-version) }

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).