Pliques de pentagrama creuat

Aquest fragment de codi mostra l’ús del gravador Span_stem_engraver i de \crossStaff per connectar automàticament pliques d’un pentagrama a un altre. No cal especificar la longitud de la plica perquè la distància variable entre els caps de les notes i els pentagrames es calcula automàticament.

\layout {
 \context {
  \PianoStaff
  \consists "Span_stem_engraver"
 }
}

\new PianoStaff <<
 \new Staff {
  <b d'>4 r d'16\> e'8. g8 r\! |
  e'8 f' g'4
   \voiceTwo
   % Down to lower staff
   \crossStaff { e'8 e'8 } e'4 |
 }

 \new Staff {
  \clef bass
  \voiceOne
  % Up to upper staff
  \crossStaff { <e g>4 e, g16 a8. c8 } d |
  g8 f g4 \voiceTwo g8 g g4 |
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).