Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal

Aquest exemple mostra una forma de simplificar l’addició de moltes notes guia orquestrals a la reducció de piano a una partitura vocal. La funció musical \cueWhile agafa quatre arguments: la música de la qual es pren la citació, com ve definida per \addQuote, el nom a inserir abans de la notes guia, i després #UP o #DOWN per especificar \voiceOne amb el nom a sobre del pentagrama o bé \voiceTwo amb el nom a sota del pentagrama, i finalment la música de piano amb la qual les notes guia han d’aparèixer en paral·lel. El nom de l’instrument citat es posiciona a l’esquerra de les notes guia. Es poden citar molts passatges com a guia, però no es poden superposar en el temps entre ells.

cueWhile =
#(define-music-function
  (instrument name dir music)
  (string? string? ly:dir? ly:music?)
  #{
   \cueDuring $instrument #dir {
    \once \override TextScript.self-alignment-X = #RIGHT
    \once \override TextScript.direction = $dir
    <>-\markup { \tiny #name }
    $music
   }
  #})

flute = \relative c'' {
 \transposition c'
 s4 s4 e g
}
\addQuote "flute" { \flute }

clarinet = \relative c' {
 \transposition bes
 fis4 d d c
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

singer = \relative c'' { c4. g8 g4 bes4 }
words = \lyricmode { here's the lyr -- ics }

pianoRH = \relative c'' {
 \transposition c'
 \cueWhile "clarinet" "Clar." #DOWN { c4. g8 }
 \cueWhile "flute" "Flute" #UP { g4 bes4 }
}
pianoLH = \relative c { c4 <c' e> e, <g c> }

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "singer" {
    \singer
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "singer"
   \words
  }
  \new PianoStaff <<
   \new Staff {
    \new Voice {
     \pianoRH
    }
   }
   \new Staff {
    \clef "bass"
    \pianoLH
   }
  >>
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).