Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents

El fragment de codi “Plantilla de quartet de corda” produeix un resultat satisfactori per al quartet, però, i si hem d’imprimir les particel·les? Aquesta nova plantilla mostra com usar la funcionalitat \tag (etiqueta) per dividir fàcilment una peça en particel·les individuals.

Hem de dividir aquesta plantilla en fitxers independents; els noms de fitxer estan dins dels comentaris al principi de cada fitxer. piece.ly conté totes les definicions de música. Els altres fitxers (score.ly, vn1.ly, vn2.ly, vla.ly i vlc.ly) produeixen la particel·la corresponent.

No oblideu treure els comentaris que hem especificat quan useu els fitxers independents!

% piece.ly
% (This is the global definitions file)

global= {
 \time 4/4
 \key c \major
}

Violinone = \new Voice \relative c'' {
 c2 d e1
 \bar "|."
}

Violintwo = \new Voice \relative c'' {
 g2 g e1
 \bar "|."
}

Viola = \new Voice \relative c' {
 \clef alto
 e2 d c1
 \bar "|."
}

Cello = \new Voice \relative c' {
 \clef bass
 c2 b a1
 \bar "|."
}

music = {
 <<
  \tag #'score \tag #'vn1
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \Violinone >>

  \tag #'score \tag #'vn2
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \Violintwo >>

  \tag #'score \tag #'vla
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \Viola >>

  \tag #'score \tag #'vlc
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \Cello >>
 >>
}

% These are the other files you need to save on your computer

% score.ly
% (This is the main file)

% uncomment the line below when using a separate file
%\include "piece.ly"

#(set-global-staff-size 14)

\score {
 \new StaffGroup \keepWithTag #'score \music
 \layout { }
 \midi { }
}


%{ Uncomment this block when using separate files

% vn1.ly
% (This is the Violin 1 part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vn1 \music
 \layout { }
}

% vn2.ly
% (This is the Violin 2 part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vn2 \music
 \layout { }
}

% vla.ly
% (This is the Viola part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vla \music
 \layout { }
}

% vlc.ly
% (This is the Cello part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vlc \music
 \layout { }
}

%}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).