Finals de barra en el context Score

Les regles de final de barra especificades en el context Score s’apliquen a tots els pentagrames, però es poden modificar tant en els nivells de Staff como de Voice:

\relative c'' {
 \time 5/4
 % Set default beaming for all staves
 \set Score.baseMoment = \musicLength 8
 \set Score.beatStructure = 3,4,3
 <<
  \new Staff {
   c8 c c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
   % Modify beaming for just this staff
   \set Staff.beatStructure = 6,4
   c8 c c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
   % Inherit beaming from Score context
   <<
    {
     \voiceOne
     c8 c c c c c c c c c
    }
    % Modify beaming for this voice only
    \new Voice {
     \voiceTwo
     \set Voice.beatStructure = 6,4
     a8 a a a a a a a a a
    }
   >>
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).