Corxets de primera i segona vegada a sota dels acords

Mitjançant l’addició del gravador Volta_engraver al pentagrama pertinent, es poden posar els corxets de primera i segona veu a sota dels acords.

\score {
 <<
  \chords {
   c1
   c1
  }
  \new Staff \with {
   \consists "Volta_engraver"
  }
  {
   \repeat volta 2 { c'1 }
   \alternative { c' }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Volta_engraver"
  }
 }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).