Estrofa per a solista i tornada a dues veus

Aquesta plantilla crea una partitura que comença amb una estrofa per a solista i continua amb una tornada a dues veus. També mostra l’ús de silencis de separació dins de la variable \global per definit canvis de compàs (i altres exemple que són comuns a totes les parts) al llarg de tota la partitura.

\header { tagline = ##f }

global = {
 \key g \major

 % verse
 \time 3/4
 s2.*2
 \break

 % refrain
 \time 2/4
 s2*2
 \bar "|."
}

SoloNotes = \relative g' {
 \clef "treble"

 % verse
 g4 g g |
 b4 b b |

 % refrain
 R2*2 |
}

SoloLyrics = \lyricmode {
 One two three |
 four five six |
}

SopranoNotes = \relative c'' {
 \clef "treble"

 % verse
 R2.*2 |

 % refrain
 c4 c |
 g4 g |
}

SopranoLyrics = \lyricmode {
 la la |
 la la |
}

BassNotes = \relative c {
 \clef "bass"

 % verse
 R2.*2 |

 % refrain
 c4 e |
 d4 d |
}

BassLyrics = \lyricmode {
 dum dum |
 dum dum |
}

\score {
 <<
  \new Voice = "SoloVoice" << \global \SoloNotes >>
  \new Lyrics \lyricsto "SoloVoice" \SoloLyrics

  \new ChoirStaff <<
   \new Voice = "SopranoVoice" << \global \SopranoNotes >>
   \new Lyrics \lyricsto "SopranoVoice" \SopranoLyrics

   \new Voice = "BassVoice" << \global \BassNotes >>
   \new Lyrics \lyricsto "BassVoice" \BassLyrics
  >>
 >>
 \layout {
  ragged-right = ##t
  \context { \Staff
   % these lines prevent empty staves from being printed
   \RemoveEmptyStaves
   \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).