Impressió de text de dreta a esquerra

És possible imprimir text de dreta a esquerra en un element de marcatge, com es mostra aquí.

{
  b1^\markup {
    \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }
  f'_\markup {
    \override #'(text-direction . -1)
    \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).