Elements de marcatge per al text de les caselles de repetició usant repeatCommands

Tot i que les caselles de repetició s’especifiquen de forma òptima usant \repeat volta, s’ha d’usar la propietat de context repeatCommands en cas que el text de la casella requereixi un format més avançat amb \markup.

Atès que repeatCommands admet una llista, el mètode més senzill d’incloure elements de marcatge és usar un identificador per al text i inserir-lo a la llista d’ordres usant la sintaxi de l’Scheme #(list (list 'volta textIdentifier)). Les ordres de principi i fi de repetició es poden afegir com elements de llista independents:

voltaAdLib = \markup { \volta-number { 1. 2. 3... } \italic { ad lib. } }

\relative c'' {
  c1
  \set Score.repeatCommands = #(list (list 'volta voltaAdLib) 'start-repeat)
  c4 b d e
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "4.") end-repeat)
  f1
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).