Citació d’una altra veu

La propietat quotedEventTypes determina els tipus d’esdeveniments musicals que resulten citats. El valor predeterminat és (note-event rest-event tie-event beam-event tuplet-span-event), que significa que sols apareixen en l’expressió \quoteDuring les notes, silencis, lligadures, barres i grups especials. A l’exemple següent, el silenci de semicorxera no apareix en el fragment citat perquè rest-event no està dins quotedEventTypes.

Per veure una llista dels tipus d’esdeveniment, consulteu la secció “Music classes” de la Referència de funcionament intern.

quoteMe = \relative c' {
 fis4 r16 a8.-> b4\ff c
}
\addQuote quoteMe \quoteMe

original = \relative c'' {
 c8 d s2
 \once \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
 es8 gis8
}

<<
 \new Staff \with { instrumentName = "quoteMe" }
 \quoteMe

 \new Staff \with { instrumentName = "orig" }
 \original

 \new Staff \with {
  instrumentName = "orig+quote"
  quotedEventTypes = #'(note-event articulation-event)
 }
 \relative c''
 <<
  \original
  \new Voice {
   s4
   \set fontSize = #-4
   \override Stem.length-fraction = #(magstep -4)
   \quoteDuring "quoteMe" { \skip 2. }
  }
 >>
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).