Etiqueta de pàgina

Es poden posar etiquetes de pàgina dins de la música on al nivell superior, i ser referenciades des d’altres elements de marcatge.

\label license
\markup "This snippet is available under the Creative Commons
Public Domain Dedication license."

{
 \repeat volta 2 {
  \label startRepeat
  \repeat unfold 20 { c'2 2 }
  \pageBreak
  2 2
 }
 \textEndMark \markup {
  \with-link #'startRepeat \line {
   To page \page-ref #'startRepeat "0" "?"
  }
 }
}

\markup {
 See page \page-ref #'license "0" "?" for
 licensing information.
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).