Modificar la mida de la pauta

Tot i que la manera més senzilla de redimensionar els pentagrames és usar #(set-global-staff-size xx), la mida d’una pauta individual es pot canviar escalant les propietats de 'staff-space i de fontSize.

<<
 \new Staff {
  \relative c'' {
   \dynamicDown
   c8\ff c c c c c c c
  }
 }
 \new Staff \with {
  fontSize = #-3
  \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -3)
 } {
  \clef bass
  c8 c c c c\f c c c
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).