Fer més curts els corxets de primer i segona vegada

De forma predeterminada, els corxets de primera i segona vegada es tracen a sobre els finals alternatius complets, però és possible fer-los més curts establint un valor cer per a voltaSpannerDuration. A l’exemple següent, el corxet sols dura un compàs, que correspon a una duració de 3/4.

\relative c'' {
 \time 3/4
 c4 c c
 \set Score.voltaSpannerDuration = \musicLength 2.
 \repeat volta 5 {
  d4 d d
  \alternative {
   \volta 1,2,3,4 {
    e4 e e
    f4 f f }
   \volta 5 {
    g4 g g } } }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).