Modificar duracions automàticament

Es pot usar shiftDurations per canviar la longitud de les notes d’una peça musical. Agafa dos arguments: El factor d’escalat com una potència de dos, i el nombre de puntets a afegir com un enter positiu.

\paper {
 indent = 0
 tagline = ##f
}

music = \relative c'' { a1 b2 c4 d8 r }

{
 \time 4/2
 \music
 \time 4/4
 \shiftDurations 1 0 \music
 \time 2/4
 \shiftDurations 2 0 \music
 \time 4/1
 \shiftDurations -1 0 \music
 \time 8/1
 \shiftDurations -2 0 \music
 \time 6/2
 \shiftDurations 0 1 \music
 \time 7/2
 \shiftDurations 0 2 \music
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).