Subdivisió de barres

Les barres de semicorxera, o de figures més breus, no es subdivideixen de forma predeterminada. És a dir, les tres (o més) barres s’amplien sense trencar-se sobre grups complets de notes. Aquest comportament es pot modificar per subdividir les barres en subgrups mitjançant l’establiment de la propietat subdivideBeams. Quan està activada, les barres es subdivideixen a intervals definits pel valor actual de baseMoment mitjançant la reducció de les barres repetides a una sola entre els subgrups. Observeu que el valor predeterminat de baseMoment és un més que el denominador del tipus de compàs actual, si no es fixa explícitament. S’ha d’ajustar a una fracció que dóna la duració del subgrup de barres utilitzant la funció ly:make-moment, como es veu en aquest fragment de codi. Així mateix, quan es modifica baseMoment, s’hauria de canviar també beatStructure perquè correspongui al baseMoment nou:

\relative c'' {
 c32[ c c c c c c c]

 \set subdivideBeams = ##t
 c32[ c c c c c c c]

 % Set minimum beam subdivision interval to 1/8 just for this beam
 \once \set minimumBeamSubdivisionInterval = \musicLength 8
 c32[ c c c c c c c]

 % Set maximum beam subdivision interval to 1/16 just for this beam
 \once \set maximumBeamSubdivisionInterval = \musicLength 16
 c32[ c c c c c c c]

 % Set maximum beam subdivision interval to 3/8 just for this beam
 \once \set maximumBeamSubdivisionInterval = \musicLength 8*3
 c64[ c c c c c c c c c c c c c c c]

 r2.

 % Shorten beam by 1/32
 c32[ c c c c c c] r32

 % Shorten beam by 3/32
 c32[ c c c c] r16.

 % Respect the incomplete beams of the previous two examples
 \set respectIncompleteBeams = ##t
 c32[ c c c c c c] r32
 % no visual change here as last two stems are exempt from this
 % special rule
 c32[ c c c c] r16.
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).