Envoltar entre parèntesis una marca expressiva o una nota d’un acord

La funció \parenthesize és un ajustament especial que envolta objectes entre parèntesis. EL grob associat és ParenthesesItem.

\relative c' {
  c2-\parenthesize ->
  \override Parentheses.padding = #0.1
  \override Parentheses.font-size = #-4
  <d \parenthesize f a>2
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).