Rodejar els objectes gràfics amb rectangles

Es pot sobreescriure la funció print-function per traçar un rectangle al voltant d’un objecte gràfic arbitrari.

\relative c'' {
 \override TextScript.stencil =
  #(make-stencil-boxer 0.1 0.3 ly:text-interface::print)
 c'4^"foo"

 \override Stem.stencil =
  #(make-stencil-boxer 0.05 0.25 ly:stem::print)
 \override Score.RehearsalMark.stencil =
  #(make-stencil-boxer 0.15 0.3 ly:text-interface::print)
 b8

 \revert Stem.stencil
 \revert Flag.stencil
 c4. c4
 \mark \default
 c1
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).