Crear arpegis que es creuen entre pentagrames dins d’un sistema de piano

Dins d’un PianoStaff, és possible fer que un arpegi creuï entre els pentagrames ajustant la propietat PianoStaff.connectArpeggios.

\new PianoStaff \relative c'' <<
 \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
 \new Staff {
  <c e g c>4\arpeggio
  <g c e g>4\arpeggio
  <e g c e>4\arpeggio
  <c e g c>4\arpeggio
 }
 \new Staff {
  \clef bass
  \repeat unfold 4 {
   <c,, e g c>4\arpeggio
  }
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).