Modificar l’orientació dels trastos

Els diagrames de posicions d’acords es poden orientar de tres formes. De manera predeterminada, s’alinea la corda o trast superior en les diferents alineacions.

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

<<
 \chords {
  c1
  c1
  c1
 }
 \new FretBoards {
  \chordmode {
   c1
   \override FretBoard.fret-diagram-details.orientation =
    #'landscape
   c1
   \override FretBoard.fret-diagram-details.orientation =
    #'opposing-landscape
   c1
  }
 }
 \new Voice {
  c'1
  c'1
  c'
 }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).