Canvis d’acord de posicions de trastos

Es pot fer que els diagrames de posicions es mostren sols quan l’acord canvia o al començament d’una nova línia.

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\paper { tagline = ##f }

myChords = \chordmode {
  c1 c1 \break
  \set chordChanges = ##t
  c1 c1 \break
  c1 c1
}

<<
  \new ChordNames { \myChords }
  \new FretBoards { \myChords }
  \new Staff { \myChords }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).