Marques de respiració

Les marques de respiració estan disponibles per diversos gustos: coma (la predeterminada), ratlla curta, v baixa i “vies del tren” (cesura).

\new Staff \relative c'' {
 \key es \major
 \time 3/4
 % this bar contains no \breathe
 << { g4 as g } \\ { es4 bes es } >> |
 % Modern notation:
 % by default, \breathe uses the rcomma, just as if saying:
 % \override BreathingSign.text =
 %  #(make-musicglyph-markup "scripts.rcomma")
 << { g4 as g } \\ { es4 \breathe bes es } >> |

 % rvarcomma and lvarcomma are variations of the default rcomma
 % and lcomma
 % N.B.: must use Staff context here, since we start a Voice below
 \override Staff.BreathingSign.text =
  \markup { \musicglyph "scripts.rvarcomma" }
 << { g4 as g } \\ { es4 \breathe bes es } >> |

 % raltcomma and laltcomma are alternative variations of the
 % default rcomma and lcomma
 \override Staff.BreathingSign.text =
  \markup { \musicglyph "scripts.raltcomma" }
 << { g4 as g } \\ { es4 \breathe bes es } >> |

 % vee
 \override BreathingSign.text =
  \markup { \musicglyph "scripts.upbow" }
 es8[ d es f g] \breathe f |

 % caesura
 \override BreathingSign.text =
  \markup { \musicglyph "scripts.caesura.curved" }
 es8[ d] \breathe es[ f g f] |
 es2 r4 \bar "||"
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).