Inserir fragments de partitures a sobre del pentagrama com elements de marcatge

L’ordre \markup és molt versàtil. En aquest fragment de codi, hi ha un bloc \score amb una partitura completa en comptes de textos o altra marcatge.

tuning = \markup {
 \score {
  \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
  {
   \clef bass
   <c, g, d g>1
  }
  \layout { ragged-right = ##t indent = 0\cm }
 }
}

\header {
 title = "Solo Cello Suites"
 subtitle = "Suite IV"
 subsubtitle = \markup { Originalstimmung: \raise #0.5 \tuning }
 tagline = ##f
}

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
 \time 4/8
 \tuplet 3/2 { c8 d e } \tuplet 3/2 { c d e }
 \tuplet 3/2 { c8 d e } \tuplet 3/2 { c d e }
 g8 a g a
 g8 a g a
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).