Crear una seqüència de notes a diferents alçades

En una música que tingui moltes aparicions de la mateixa seqüència de notes a diferents altures, podria ser d’utilitat la següent funció musical. Admet una nota, de la qual sols s’utilitza la seva alçada. Les funcions de suport a l’Scheme s’han agafat prestades del document de "Consells i ajustament" de la versió 2.10 del manual. Aquest exemple crea les duracions rítmiques que s’usen a tot el llarg de «Mart», de «Els Planetes» de Gustav Holst.

rhythm =
#(define-music-function (p) (ly:pitch?)
   "Make the rhythm in Mars (the Planets) at the given pitch"
  #{ \tuplet 3/2 { $p 8 8 8 } 4 4 8 8 4 #})

\new Staff {
  \time 5/4
  \rhythm c'
  \rhythm c''
  \rhythm g
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).