Ús del llenguatge PostSript per generar caps de nota de formes especials

Quan el cap d’una nota amb una forma especial no es pot generar fàcilment mitjançant elements de marcatge gràfic, es pot usar codi de Postscript per generar la forma. Aquest exemple mostra com es genera un cap en forma de paral·lelogram.

%% Updaters remark:
%% For unkown reasons this snippet returns a gs-error, but only, if compiled
%% with multiple others like: lilypond *.ly
%% Thus changing to a path-stencil.
%% TODO description needs to get adjusted --harm

parallelogram =
 #(ly:make-stencil
  '(path 0.1
    (rmoveto 0 0.25
     lineto 1.3125 0.75
     lineto 1.3125 -0.25
     lineto 0 -0.75)
     round
     round
     #t)
  (cons 0 1.3125)
  (cons -.75 .75))

myNoteHeads = \override NoteHead.stencil = \parallelogram
normalNoteHeads = \revert NoteHead.stencil

\relative c'' {
 \myNoteHeads
 g4 d'
 \normalNoteHeads
 <f, \tweak stencil \parallelogram b e>4 d
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).