Estendre glissandos sobre repeticions

Es pot simular un glissando que s’estén fins a l’interior de diversos blocs \alternative de primera i segona vegada mitjançant l’addició d’una nota d’adorn oculta amb un glissando al començament de cada bloc \alternative. La nota d’adorn ha d’estar a la mateixa alçada que la nota que dona inici al primer glissando., Això s’implementa aquí amb una funció musical que agafa com a argument l’altura de la nota d’adorn.

Observeu que a la música polifònica la nota d’adorn ha de coincidir amb les notes d’adorn corresponents en totes les altres veus.

repeatGliss = #(define-music-function (grace)
 (ly:pitch?)
 #{
  % the next two lines ensure the glissando is long enough
  % to be visible
  \once \override Glissando.springs-and-rods
   = #ly:spanner::set-spacing-rods
  \once \override Glissando.minimum-length = 3.5
  \once \hideNotes
  \grace $grace \glissando
 #})

\score {
 \relative c'' {
  \repeat volta 3 { c4 d e f\glissando }
  \alternative {
   { g2 d }
   { \repeatGliss f g2 e }
   { \repeatGliss f e2 d }
  }
 }
}

music = \relative c' {
 \voiceOne
 \repeat volta 2 {
  g a b c\glissando
 }
 \alternative {
  { d1 }
  { \repeatGliss c \once \omit StringNumber e1\2 }
 }
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff <<
   \new Voice { \clef "G_8" \music }
  >>
  \new TabStaff <<
   \new TabVoice { \clef "moderntab" \music }
  >>
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).