Traçar circumferències al voltant del cap de les notes

Aquí es presenta com rodejar una nota amb una circumferència.

circle =
\once \override NoteHead.stencil = #(lambda (grob)
  (let* ((note (ly:note-head::print grob))
      (combo-stencil (ly:stencil-add
        note
        (circle-stencil note 0.1 0.8))))
     (ly:make-stencil (ly:stencil-expr combo-stencil)
      (ly:stencil-extent note X)
      (ly:stencil-extent note Y))))

{ \circle c'' }

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).