Alinear i centrar els noms dels instruments

L’alineació horitzontal dels noms d’instruments es pot ajustar modificant la propietat Staff.InstrumentName #'self-alignment-X. Les variables de \layout, indent i short-indent defineixen l’espai en el qual s’alineen els noms d’instrument abans del primer sistema i dels següents, respectivament.

\paper { left-margin = 3\cm }

\score {
 \new StaffGroup <<

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT
   instrumentName = \markup \left-column {
    "Left aligned"
    "instrument name"
    }
    shortInstrumentName = "Left"
   }

   { c''1 \break c''1 }

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #CENTER
   instrumentName = \markup \center-column {
    Centered
    "instrument name"
    }
   shortInstrumentName = "Centered"
  }

  { g'1 g'1}

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #RIGHT
   instrumentName = \markup \right-column {
    "Right aligned"
    "instrument name"
   }
   shortInstrumentName = "Right"
  }

  { e'1 e'1 }

 >>

 \layout {
  ragged-right = ##t
  indent = 4\cm
  short-indent = 2\cm
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).