Donar format a tabulatures amb lletres

Es pot donar format a la tabulatura usant lletres en comptes de nombres.

music = \relative c {
 c4 d e f
 g4 a b c
 d4 e f g
}

<<
 \new Staff {
  \clef "G_8"
  \music
 }
 \new TabStaff \with {
  tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
 }
 {
  \music
 }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).