Alineació vertical de la lletra i els compassos d’ossia

Aquest fragment de codi mostra l’ús de les propietats de context alignBelowContext i alignAboveContext per a controlar la posició de la lletra i els compassos d’ossia.

\relative c' <<
 \new Staff = "1" { c4 c s2 }
 \new Staff = "2" { c4 c s2 }
 \new Staff = "3" { c4 c s2 }
 { \skip 2
  <<
   \lyrics {
    \set alignBelowContext = "1"
    lyrics4 below
   }
   \new Staff \with {
    alignAboveContext = "3"
    fontSize = -2
    \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
    \remove "Time_signature_engraver"
   } {
    \tuplet 6/4 {
     \override TextScript.padding = 3
     c8[^"ossia above" d e d e f]
    }
   }
  >>
 }
>>

\paper {
 ragged-right = ##t
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).