Forçar el desplaçament horitzontal de les notes

Quan el motor de gravat no és capaç de tot, es pot usar la sintaxi següent per sobreescriure les decisions de tipografia. Les unitats de mesura que s’usen aquí són espais de pentagrama.

\relative c' <<
 {
  <d g>2 <d g>
 }
 \\
 {
  <b f'>2
  \once \override NoteColumn.force-hshift = 1.7
  <b f'>2
 }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).