Indicacions de tessitura

Les indicacions d’àmbit o tessitura indiquen rangs d’altures per a les veus.

Les alteracions accidentals sols es mostren si no formen part de l’armadura de tonalitat. Els objectes gràfics AmbitusNoteHead també tenen línies addicionals.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

<<
 \new Staff {
  \relative c' {
   \time 2/4
   c4 f'
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \time 2/4
   \key d \major
   cis4 as'
  }
 }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).