Niuat de grups de pentagrames

Es pot utilitzar la propietat systemStartDelimiterHierarchy per crear grups de pentagrames niuats de forma més complexa. L’ordre \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy pren una llista alfabètic del nombre de pentagrames produïts. Es pot proporcionar abans de cada pentagrama un delimitador de començament del sistema. Es pot envoltar entre corxets i admetre tants pentagrames com envoltin els corxets. Es poden ometre els elements de la llista, però el primer corxet sempre abasta tots els pentagrames. Les possibilitat són SystemStartBar, SystemStartBracket, SystemStartBrace SystemStartSquare.

\new StaffGroup
\relative c'' <<
 \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = 4
 \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
  = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
               (SystemStartSquare b) ) c ) d)
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).