Control manual de les posicions de les barres

Es poden controlar manualment les posicions de les barres de corxera sobreescrivint el valor del paràmetre positions de l’objecte gràfic Beam.

\relative c' {
  \time 2/4
  % from upper staff-line (position 2) to center (position 0)
  \override Beam.positions = #'(2 . 0)
  c8 c
  % from center to one above center (position 1)
  \override Beam.positions = #'(0 . 1)
  c8 c
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).