Creació d’arpegis que es creuen entre pentagrames dins d’altres contextos

Es poden crear arpegis que es creuen entre pentagrames dins de contextos diferents a GrandStaff, PianoStaff i Span_arpeggio_engraver en el context de Score.

\score {
 \new ChoirStaff {
  \set Score.connectArpeggios = ##t
  <<
   \new Voice \relative c' {
    <c e>2\arpeggio
    <d f>2\arpeggio
    <c e>1\arpeggio
   }
   \new Voice \relative c {
    \clef bass
    <c g'>2\arpeggio
    <b g'>2\arpeggio
    <c g'>1\arpeggio
   }
  >>
 }
 \layout {
  \context {
   \Score
   \consists "Span_arpeggio_engraver"
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).