Evitar que una marca de assaig final suprimeixi el corxet d’un grup de valoració especial

En afegir una marca d’assaig mark al final pot succeir que es perdi una indicació de grup especial col·locat al final. Es pot solucionar establint TupletBracket #'full-length-to-extent al valor false.

% due to issue 2362 a long mark such as
%   \textEndMark "Composed Feb 2007 - Feb 2008"
% cannot be used here.

\paper { tagline = ##f }

\new Staff {
   \set tupletFullLength = ##t
   \time 1/8
   \tuplet 3/2 8 { c'16 c' c' c' c' c' c' c' c' }
   \tweak direction #DOWN \textEndMark "1234"
}

\new Staff {
  \set tupletFullLength = ##t
  \override TupletBracket.full-length-to-extent = ##f

  \time 1/8
   \tuplet 3/2 8 { c'16 c' c' c' c' c' c' c' c' }
   \tweak direction #DOWN \textEndMark "1234"
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).