Comptador de repeticions de tipus percentatge

Les repeticions de compassos complets de més en dues repeticions poden portar un comptador si s’activa la propietat adequada, com es veu en aquest exemple:

\relative c'' {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \repeat percent 4 { c1 }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).