Nombres com notes de notació fàcil

Els caps de nota de notació fàcil utilitzen la propietat note-names de l’objecte NoteHead per determinar el que apareix dins del cap. Mitjançant la sobreescriptura d’aquesta propietat, és possible imprimir nombres que representen el grau de l’escala.

Es pot crear un gravador simple que faci això per al cap de cada nota que ve.

#(define Ez_numbers_engraver
  (make-engraver
  (acknowledgers
   ((note-head-interface engraver grob source-engraver)
   (let* ((context (ly:translator-context engraver))
       (tonic-pitch (ly:context-property context 'tonic))
       (tonic-name (ly:pitch-notename tonic-pitch))
       (grob-pitch
       (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch))
       (grob-name (ly:pitch-notename grob-pitch))
       (delta (modulo (- grob-name tonic-name) 7))
       (note-names
       (make-vector 7 (number->string (1+ delta)))))
    (ly:grob-set-property! grob 'note-names note-names))))))

#(set-global-staff-size 26)

\paper { tagline = ##f }

\layout {
 ragged-right = ##t
 \context {
  \Voice
  \consists \Ez_numbers_engraver
 }
}

\relative c' {
 \easyHeadsOn
 c4 d e f
 g4 a b c \break

 \key a \major
 a,4 b cis d
 e4 fis gis a \break

 \key d \dorian
 d,4 e f g
 a4 b c d
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).