Modificar la sortida MIDI perquè tingui un canal per a cada veu

En produir una sortida MIDI, el comportament predeterminat és que cada pentagrama representa un canal MIDI, amb totes les veus d’aquest pentagrama barrejades. Això redueix al mínim el risc que s’esgoti el nombre de canals MIDI disponibles, atès que hi ha un màxim de 16 canals per cada port MIDI, i la majoria dels dispositius sols tenen un port.

No obstant, quan es trasllada l’interpretador Staff_performer al context Voice, cada veu d’un pentagrama pot tenir el seu propi canal MIDI, com es mostra a l’exemple següent: malgrat d’estar sobre el mateix pentagrama, es creen dos canals MIDI, cadascú amb un midiInstrument diferent.

\score {
 \new Staff <<
  \new Voice \relative c''' {
   \set midiInstrument = "flute"
   \voiceOne
   \key g \major
   \time 2/2
   r2 g-"Flute" ~
   g fis ~
   fis4 g8 fis e2 ~
   e4 d8 cis d2
  }
  \new Voice \relative c'' {
   \set midiInstrument = "clarinet"
   \voiceTwo
   b1-"Clarinet"
   a2. b8 a
   g2. fis8 e
   fis2 r
  }
 >>
 \layout { }
 \midi {
  \context {
   \Staff
   \remove "Staff_performer"
  }
  \context {
   \Voice
   \consists "Staff_performer"
  }
  \tempo 2 = 72
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).