Canvi del nombre de línies d’una pauta

El nombre de línies d’una pauta es pot modificar sobreescrivint la propietat line-count de l’objecte StaffSymbol.

upper = \relative c'' {
 c4 d e f
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 c4 b a g
}

\score {
 \context PianoStaff <<
  \new Staff {
   \upper
  }
  \new Staff {
   \override Staff.StaffSymbol.line-count = #4
   \lower
  }
 >>
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).