Alineació de la lletra

L’alineació horitzontal de la lletra es pot ajustar sobreescrivint la propietat self-alignment-X de l’objecte LyricText. #-1 és esquerra, #0 és centrat #1 es dreta; tanmateix, podem usar també #LEFT, #CENTER i #RIGHT.

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
  c1
  c1
  c1
}
\addlyrics {
  \once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
  "This is left-aligned"
  \once \override LyricText.self-alignment-X = #CENTER
  "This is centered"
  \once \override LyricText.self-alignment-X = 1
  "This is right-aligned"
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).