Impressió de marques d’assaig en qualsevol pentagrama

Tot i que normalment les marques d’assaig textuals sols s’imprimeixen sobre el pentagrama superior, també es poden imprimir en un altra pentagrama qualsevol.

\score {
 <<
  \new Staff { \mark \default c''1 \textMark "molto" c'' }
  \new Staff { \mark \default c'1 \textMark "molto" c' }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove Mark_engraver
   \remove Text_mark_engraver
   \remove Staff_collecting_engraver
  }
  \context {
   \Staff
   \consists Mark_engraver
   \consists Text_mark_engraver
   \consists Staff_collecting_engraver
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).