Fixació d’un separador entre els sistemes

Es poden inserir separadors de sistema entre els sistemes d’una pàgina. Es pot usar qualsevol element de marcatge, però hi ha \slashSeparator com una elecció predeterminada adequada.

\paper {
 system-separator-markup = \slashSeparator
 line-width = 120
 tagline = ##f
}

notes = \relative c' {
 c1 | c \break
 c1 | c \break
 c1 | c
}

\book {
 \score {
  \new GrandStaff <<
   \new Staff \notes
   \new Staff \notes
  >>
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).