Els gravadors, un per un

Del problema central de la notació, és a dir, crear un determinat símbol, s’encarreguen els «plugins» o complements afegits. Cada un dels complements es coneix com un gravador. A aquest exemple els gravadors es van activant un per un, a l’ordre següent:

- cap de les notes,

- el símbol del pentagrama,

- clau,

- pliques,

- barres, lligadures d’expressió, accents,

- alteracions, línies divisòries, indicació del compàs, i armadura.

Els gravadors es troben agrupats. Per exemple, els caps de nota, les lligadures d’expressió, les barres de corxera, etc., formen un context de veu Voice. Els gravadors de l’armadura, alteracions línies de compàs, etc., formen un context de pentagrama Staff.

\header { tagline = ##f }

topVoice = \relative c' {
 \key d \major
 es8([ g] a[ fis])
 b4
 b16[-. b-. b-. cis-.]
 d4->
}


% empty staff and voice contexts
MyStaff = \context {
 \type Engraver_group
 \name Staff

 \accepts Voice
 \defaultchild Voice
}
MyVoice = \context {
 \type Engraver_group
 \name Voice
}


% add note heads
MyVoice = \context {
 \MyVoice
 \consists Note_heads_engraver
}
\score {
 \topVoice
 \layout {
  \context { \MyStaff }
  \context { \MyVoice }
 }
}

% add staff
MyStaff = \context {
 \MyStaff
 \consists Staff_symbol_engraver
}
\score {
 \topVoice
 \layout {
  \context { \MyStaff }
  \context { \MyVoice }
 }
}

% add clef
MyStaff = \context {
 \MyStaff
 \consists Clef_engraver
}
\score {
 \topVoice
 \layout {
  \context { \MyStaff }
  \context { \MyVoice }
 }
}

% add stems
MyVoice = \context {
 \MyVoice
 \consists Stem_engraver
}
\score {
 \topVoice
 \layout {
  \context { \MyStaff }
  \context { \MyVoice }
 }
}

% add beams, slurs, and accents
MyVoice = \context {
 \MyVoice
 \consists Beam_engraver
 \consists Slur_engraver
 \consists Script_engraver
 \consists Rhythmic_column_engraver
}
\score {
 \topVoice
 \layout {
  \context { \MyStaff }
  \context { \MyVoice }
 }
}

% add accidentals, bar, time signature, and key signature
MyStaff = \context {
 \MyStaff
 \consists Accidental_engraver
 \consists Bar_engraver
 \consists Time_signature_engraver
 \consists Key_engraver
}
\score {
 \topVoice
 \layout {
  \context { \MyStaff }
  \context { \MyVoice }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).