Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative c'' {
 c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
 e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
   \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = "women" }
   \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = "women" }
   \lyricsto "altos" \altoWords
  % we could remove the line about this with the line below, since
  % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
  % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
   \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = "men" }
   \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = "men" }
   \lyricsto "basses" \bassWords
  % again, we could replace the line above this with the line below.
  % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).