Línia vertical com una articulació barroca

Aquesta línia curta vertical a sobre de la nota és d’ús comú en la música barroca. El seu significat varia, però en general indica notes que s’han de tocar amb més “pes”. L’exemple següent mostra com aconseguir aquesta notació.

upline =
\tweak stencil
  #(lambda (grob)
    (grob-interpret-markup grob #{ \markup \draw-line #'(0 . 1) #}))
  \stopped

\relative c' {
  a'4^\upline a( c d')_\upline
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).