Espaiat de les notes estrictament proporcional

Si s’ha establert strict-note-spacing, l’espaiat de les notes no es veu influït pels compassos o claus que pugui haver-hi dins d’un sistema. En comptes d’això, es col·loquen just abans de la nota que té lloc en el mateix moment temporal. Això pot produir col·lisions.

\relative c'' <<
 \override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
 \set Score.proportionalNotationDuration = \musicLength 16
 \new Staff {
  c8[ c \clef alto c c \grace { d16 } c8 c] c4
  c2 \grace { c16[ c16] } c2
 }
 \new Staff {
  c2 \tuplet 3/2 { c8 \clef bass cis,, c } c4
  c1
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).