Posicionar els símbols de repetició segno i coda (amb salts de línia)

Si volem col·locar un símbol de segno de sortida i afegir text com “D.S. al Coda” al costat on normalment estan les línies del pentagrama, podem usar aquest codi. La coda continua en una línia nova. Hi ha una variant documentada en el fragment de codi, on la coda es manté en la mateixa línia.

{
 \relative c'' {
  c4 c c c c c c c c c c c
  \repeat segno 2 {
   c4 c c c c c c c
   \alternative {
    \volta 1 {
     c4 c c c c c c c c c c c
     % If you don't use \break at Coda, use \noBreak here
     % and after \bar "" below.
     \noBreak
     \section % double bar line
     \cadenzaOn % pause bar count
     \stopStaff % remove staff lines
     % Increasing the unfold counter will expand the staff-free space
     \repeat unfold 6 {
      s1
      \bar ""
     }
     % Place JumpScript where the staff would normally be.
     \once \override Score.JumpScript.outside-staff-priority = ##f
     \once \override Score.JumpScript.Y-offset = 0
     \startStaff % resume bar count
     \cadenzaOff % show staff lines again
    }
   }
  }
  \sectionLabel "Coda"
  % Show Coda on a new line
  \break
  \repeat unfold 8 { c4 c c c }
  \fine
 }
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).