Taules alternatives de diagrames de posicions

Es poden crear taules alternatives de diagrames de posicions. S’utilitzarien per tenir diagrames alternatius per un acord donat.

Per usar una taula alternativa de diagrames de posicions, s’ha de crear primer la taula. Després s’afegeixen els diagrames a la taula.

La taula de diagrames de posicions que es crea pot estar buida o es pot copiar a partir d’una taula existent.

La taula a usar en la impressió dels diagrames predefinits se selecciona per mitjà de la propietat \predefinedDiagramTable.

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

% Make a blank new fretboard table
#(define custom-fretboard-table-one
  (make-fretboard-table))

% Make a new fretboard table as a copy of default-fret-table
#(define custom-fretboard-table-two
  (make-fretboard-table default-fret-table))

% Add a chord to custom-fretboard-table-one
\storePredefinedDiagram #custom-fretboard-table-one
            \chordmode {c}
            #guitar-tuning
            "3-(;3;5;5;5;3-);"

% Add a chord to custom-fretboard-table-two
\storePredefinedDiagram #custom-fretboard-table-two
            \chordmode {c}
            #guitar-tuning
            "x;3;5;5;5;o;"

<<
 \chords {
  c1 | d1 |
  c1 | d1 |
  c1 | d1 |
 }
 \new FretBoards {
  \chordmode {
   \set predefinedDiagramTable = #default-fret-table
   c1 | d1 |
   \set predefinedDiagramTable = #custom-fretboard-table-one
   c1 | d1 |
   \set predefinedDiagramTable = #custom-fretboard-table-two
   c1 | d1 |
  }
 }
 \new Staff {
  \clef "treble_8"
  <<
   \chordmode {
    c1 | d1 |
    c1 | d1 |
    c1 | d1 |
   }
   {
    s1_\markup "Default table" | s1 |
    s1_\markup \column {"New table" "from empty"} | s1 |
    s1_\markup \column {"New table" "from default"} | s1 |
   }
  >>
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).