Acolorir les notes segons la seva alçada

És possible acolorir el cap de les notes depenent de la seva alçada i/o del seu nom: la funció que s’usa en aquest exemple fa possible fins i tot distingir els harmònics.

%Association list of pitches to colors.
#(define color-mapping
  (list
  (cons (ly:make-pitch 0 0 NATURAL) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 0 SHARP) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 1 FLAT) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 2 NATURAL) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 2 SHARP) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 FLAT) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 NATURAL) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 4 SHARP) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 NATURAL) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 FLAT) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 6 SHARP) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 1 NATURAL) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 SHARP) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 4 FLAT) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 SHARP) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 6 FLAT) (x11-color 'blue))))

%Compare pitch and alteration (not octave).
#(define (pitch-equals? p1 p2)
  (and
  (= (ly:pitch-alteration p1) (ly:pitch-alteration p2))
  (= (ly:pitch-notename p1) (ly:pitch-notename p2))))

#(define (pitch-to-color pitch)
  (let ((color (assoc pitch color-mapping pitch-equals?)))
   (if color
     (cdr color))))

#(define (color-notehead grob)
  (pitch-to-color
  (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch)))

\score {
 \new Staff \relative c' {
  \override NoteHead.color = #color-notehead
  c8 b d dis ees f g aes
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).