Generar claudàtors personalitzats

La propietat stencil del grob Flag (l’objecte gràfic claudàtor) es pot fixar a un funció de l’Scheme personalitzat que genera el glif del claudàtor.

#(define-public (weight-flag grob)
  (let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
     (log (- (ly:grob-property stem-grob 'duration-log) 2))
     (is-up? (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP))
     (yext (if is-up? (cons (* log -0.8) 0) (cons 0 (* log 0.8))))
     (flag-stencil (make-filled-box-stencil '(-0.4 . 0.4) yext))
     (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
     (stroke-stencil (if (equal? stroke-style "grace")
               (make-line-stencil 0.2 -0.9 -0.4 0.9 -0.4)
               empty-stencil)))
   (ly:stencil-add flag-stencil stroke-stencil)))


% Create a flag stencil by looking up the glyph from the font
#(define (inverted-flag grob)
  (let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
     (dir (if (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP) "d" "u"))
     (flag (retrieve-glyph-flag "" dir "" grob))
     (line-thickness (ly:staff-symbol-line-thickness grob))
     (stem-thickness (ly:grob-property stem-grob 'thickness))
     (stem-width (* line-thickness stem-thickness))
     (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
     (stencil (if (null? stroke-style)
            flag
            (add-stroke-glyph flag stem-grob dir stroke-style "")))
     (rotated-flag (ly:stencil-rotate-absolute stencil 180 0 0)))
   (ly:stencil-translate rotated-flag (cons (- (/ stem-width 2)) 0))))

snippetexamplenotes =
{
 \autoBeamOff c'8 d'16 c'32 d'64 \acciaccatura {c'8} d'64
}

{
 \time 1/4
 \textMark "Normal flags"
 \snippetexamplenotes

 \textMark "Custom flag: inverted"
 \override Flag.stencil = #inverted-flag
 \snippetexamplenotes

 \textMark "Custom flag: weight"
 \override Flag.stencil = #weight-flag
 \snippetexamplenotes

 \textMark "Revert to normal"
 \revert Flag.stencil
 \snippetexamplenotes
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).